Menü

KURUMSAL

 

1969 y?l?nda imalata ba?layan firmam?z Regülatör ve Transformatör imalat? ile elektrik sektörüne hizmet vermektedir. Kurulu?undan bugüne kadar geli?me kaydeden ?irketimiz, her geçen gün hizmet yelpazesini geni?letmektedir. Edi Elektrik Transformatör ve Regülatör San. Ltd. ?ti., güvencesi ve kalitesini; TECRÜBE, GÜVEN?RL?L?K, SÜREKL?L?K ve KEND? KEND?N? YEN?LEME'nin neticesi olarak yapt??? i?lerden elde etmi?tir.

Biz en önemlisi Edi Elektrik Transformatör ve Regülatör San. Ltd. ?ti olarak büyük kalman?n büyük olmaktan daha zor oldu?unu biliyor... Misyon sahibi olman?n, vizyon sahibi olmay? gerektirdi?ine inan?yoruz...

Edi Elektrik Transformatör ve Regülatör San. Ltd. ?ti 'ye güvenin çünkü biz hep yan?n?zday?z

 

Vizyonumuz;

Faaliyet gösterdi?imiz her alanda yenilikçi olmak, teknolojik geli?meleri sürekli takip ederek kaliteli ürün ve hizmet vermek, bunun için gerekli i? gücünü bünyemizde ya?atmakt?r.

Misyonumuz;

Projelerimiz, çözümlerimiz, ürün gam?m?z, sat?? sonras? sa?lad???m?z güvenirlilik ve yüksek i? ahlak?m?z ile sürekli tercih edilen önerilen ve mü?terilerimiz için de?er yaratan bir ?irket olmak.

Kalite Anlay???m?z;

• Güler yüzlü hizmet
• Güvenilir, kaliteli ve garantili hizmetler
• Sorunsuz ve zaman?nda teslimat
• Mü?terilerin beklentisine cevap verecek do?ru projeler üretmek
• Proje kapsam?nda kullan?lacak ürünlerin amac?na ve bütçeye uygun seçilmesini sa?lamak.
• Mü?teri ?ikayet ve isteklerinde h?zl? en iyi çözümü üretmek
• Mü?terilere en iyi ödeme ko?ullar?n? sa?lamak